Registrering

Här kan du registrera dig som Deltagare i Solo-mikro projektet.

Företagsprofil

Företagsledare

ÅÅMMDDNNNN

Villkor

Deltagaravgift och fakturering

Solo-mikro projektet är till största delen finansierat med medel från Europeiska Socialfonden. ESF-rådet har beslutat att en mindre avgift skall tas ut av deltagande företag på 1000 kr exkl. moms per företag. Fakturan skickas ut efter att företagsanalysen är påbörjad. Betalas inom 30 dagar. Avgiften återbetalas ej.

Regelverk – att delta i EU-projekt

En förutsättning för stöd är att deltagare följer tillämplig EU-rätt, svenska lagar och förordningar. För länkar och vidare information om olika EU-bestämmelsers innehåll hänvisas till Svenska ESF-rådets webbplats www.esf.se.

Vidare ska deltagare i projekt skyndsamt och skriftligt informera projektägaren om förändringar sker som har betydelse för projektets genomförande. För deltagaren kan det exempelvis handla om att företaget önskar avbryta projektet, att företaget säljs eller läggs ner.

Handlingars tillgänglighet och kontroll m.m.

Svenska ESF-rådet, har att hos stödsökanden, stödmottagare, samverkansparter och medfinansiärer eller i projektets lokaler, möjlighet att följa upp arbetet och ta del av handlingar och uppgifter som kan ge upplysningar om insatsen, genomförandet därav inbegripet erforderlig räkenskapsinformation och resultatuppfyllelse. Nämnda handlingar ska hållas tillgängliga för ESF-rådet eller för den som annars företräder Svenska ESF-rådet.

SCB-rapportering
Projektägaren är skyldig att rapportera deltagare till Statistiska Centralbyrån (SCB), vilket innebär att projektägaren skall månadsvis insamla nödvändig information om vilka som deltagit i projektets aktiviteter samt i vilken tidsomfattning. SCB inhämtar uppgifter från Arbetsförmedlingen samt Försäkringskassan för att mäta aktivitets- och resultatindikatorer som anges i bilaga 1 och 2 till Förordning (EU) nr 1304/2013. Uppgifter om projektet och uppfyllandet av aktivitets- och resultatindikatorer kan komma att offentliggöras i samband med rapporteringen av Svenska ESF-rådet, i form av exempelvis skriftliga rapporter på hemsida. Enskilda individer kommer dock inte att kunna identifieras i samband med detta.

Svenska ESF-rådet är personuppgiftsansvarig och hanterar personuppgifter enligt personuppgiftslagen (1998:204) PUL. Med personuppgifter menas all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person. Uppgifter som avser juridiska personer omfattas inte av PUL och således inte heller av denna information.

Personuppgifter som lämnas i en ansökan om stöd eller annars i samband med ett ärende om stöd kan bli föremål för behandling, dvs. åtgärder i den mening som avses i PUL. Detta kan ske helt eller delvis automatiserat, till exempel i en dator, eller genom en sådan manuell behandling som omfattas av lagen. Ändamålet med behandlingen är att sköta alla de uppgifter som myndigheten ansvara för i fråga om stöd till exempel att förvalta, vidta åtgärder i samband med ut- och återbetalning handlägga, besluta, utöva kontroll, rapportera och göra uppföljningar samt vidta andra åtgärder som kan bli aktuella.

Personuppgifter måste i många fall lämnas vidare. Mottagare av personuppgifterna kan exempelvis vara Europeiska kommissionen och andra myndigheter. Svenska ESF-rådet är då skyldig att tillämpa gällande bestämmelser om sekretess m.m. Kontaktuppgifter: Svenska ESF-rådet (202100-5224) Box 47141, 100 74 Stockholm, esf@esf.se

Ett deltagande i Solo-mikroprojektet innebär att du som företagare får en form av offentligt stöd. För att inte konkurrensen skall snedvridas i näringslivet finns det regler som begränsar hur mycket stöd ett företag kan uppbringa under en tre-års period: 200.000 Euro, vilket motsvarar ca 1,8 miljoner kronor.

Du som deltar i Solo-mikroprojektet ska fylla i tidigare beslutade stödbelopp och när stödet i så fall beslutades i ett intyg. Orsaken till detta är att Svenska ESF-rådet måste kontrollera att inget företag får för stora stöd.

Klicka här så kommer du till intyget du skall fylla i och sända till solo-mikroprojektet eller ha ifyllt till konsultmötet.