Svenska ESF-rådet är personuppgiftsansvarig och hanterar personuppgifter enligt personuppgiftslagen (1998:204) PUL. Med personuppgifter menas all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person. Uppgifter som avser juridiska personer omfattas inte av PUL och således inte heller av denna information.

Personuppgifter som lämnas i en ansökan om stöd eller annars i samband med ett ärende om stöd kan bli föremål för behandling, dvs. åtgärder i den mening som avses i PUL. Detta kan ske helt eller delvis automatiserat, till exempel i en dator, eller genom en sådan manuell behandling som omfattas av lagen. Ändamålet med behandlingen är att sköta alla de uppgifter som myndigheten ansvara för i fråga om stöd till exempel att förvalta, vidta åtgärder i samband med ut- och återbetalning handlägga, besluta, utöva kontroll, rapportera och göra uppföljningar samt vidta andra åtgärder som kan bli aktuella.

Personuppgifter måste i många fall lämnas vidare. Mottagare av personuppgifterna kan exempelvis vara Europeiska kommissionen och andra myndigheter. Svenska ESF-rådet är då skyldig att tillämpa gällande bestämmelser om sekretess m.m. Kontaktuppgifter: Svenska ESF-rådet (202100-5224) Box 47141, 100 74 Stockholm, esf@esf.se